Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.spgieblo.ogrodzieniec.pl

Adres artykułu: www.bip.spgieblo.ogrodzieniec.pl/artykuly/35

Wywóz szamba - zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

(wywóz nieczystości płynnych z szamba)

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gieble zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Wywóz nieczystości płynnych z szamba zlokalizowanego na posesji Szkoły Podstawowej w Gieble przy ulicy Edukacyjnej 6.

Termin wykonania zamówienia: cały 2023 rok

Cena ofert powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Należy podać cenę brutto wywozu nieczystości płynnych za 1 m3 ścieków.

Prace powinny zostać przeprowadzone przez osoby posiadające wiedzę techniczną I doświadczenie w wykonywaniu tego typu czynności.

Wykonawca zobowiązuje się do dochowania należytej staranności i dokładności.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi własnymi siłami, urządzeniami i narzędziami.

Warunki płatności: płatność przelewem na podstawie faktury po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury.

Ofertę wywozu nieczystości płynnych z szamba należy złożyć do dnia 20 grudnia 2022 r.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą i spełniającą wszelkie wymagane warunki, wskazując miejsce oraz termin podpisania umowy.